Algemene Voorwaarden

Definities

Onder ‘AQM Advies’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de eenmanszaak AQM Advies ook handelend onder de naam AQM Webdesign, met als vestigingsadres de Pieter van Ginnekenstraat 21, 4847 RE te Teteringen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70532206.

Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever van AQM Advies, zijnde iedere (rechts)persoon die met AQM Advies een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en).

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst waarop AQM Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsook op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden wordt gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met AQM Advies gesloten overeenkomsten.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen (offertes) van AQM Advies zijn vrijblijvend en maximaal dertig dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders is vermeld. AQM Advies is gerechtigd om een aanbieding binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, ook indien een termijn voor de aanvaarding is gesteld.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd een via elektronische weg gesloten overeenkomst met AQM Advies te ontbinden, indien AQM Advies de ontvangst van de aanvaarding door de Opdrachtgever niet elektronisch heeft bevestigd.

Uitvoering van de overeenkomst

De opdrachtgever dient alle gegevens waarvan AQM Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en op de aangegeven wijze aan AQM Advies te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AQM Advies verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

AQM Advies stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat AQM Advies is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomt benodigde gegevens niet tijdig of op de aangegeven wijze aan AQM Advies zijn verstrekt, is AQM Advies gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd de overige rechten van AQM Advies, waaronder het recht op wettelijke schadevergoeding.

Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever (een deel van) het tarief voor aanvang dient te betalen en de betaling niet uiterlijk binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is AQM Advies niet gehouden de werkzaamheden uit te voeren. AQM Advies is in dat geval gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst per direct te ontbinden, onverminderd de overige rechten van AQM Advies, waaronder het recht op wettelijke schadevergoeding. De Opdrachtgever is bij ontbinding in ieder geval het overeengekomen tarief voor de werkzaamheden verschuldigd.
De Opdrachtgever dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen die door de betreffende zoekmachines worden gesteld. AQM Advies is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat de Opdrachtgever deze voorschriften en richtlijnen niet naleeft.

De Opdrachtgever dient voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden een back-up te maken van de website. Gedurende de werkzaamheden wordt daarnaast door Opdrachtgever geregeld een back-up gemaakt.
AQM Advies zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering met de geselecteerde zoektermen in de overeengekomen zoekmachines, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op AQM Advies rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Alle mededelingen van AQM Advies over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard, zonder dat de Opdrachtgever daaraan rechten of garanties kan ontlenen.
AQM Advies bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. AQM Advies selecteert de in te zetten medewerkers op basis van hun kwaliteiten en geschiktheid voor de uit te voeren overeenkomst. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Het staat AQM Advies vrij derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst. AQM Advies is gerechtigd om de voorwaarden die door derden wordt bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de Opdrachtgever een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de overeenkomst door die derde(n) betreft.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een voor de voltooiing van de werkzaamheden van AQM Advies overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijving van de indicatieve termijn dient AQM Advies derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij AQM Advies een redelijke termijn dient te worden gegund om de overeenkomst alsnog te voltooien.

Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zal worden uitgevoerd, is AQM Advies gerechtigd de werkzaamheden die behoren tot de volgende fase uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorgaande fase heeft goedgekeurd.
Opdrachtgever schakelt gedurende de duur van de overeenkomst met AQM Advies geen derden in die zich bezighouden met SEO.

Eventuele door de Opdrachtgever gewenste aanpassingen in de door AQM Advies vervaardigde werken, in het bijzonder de opgestelde zoekmachinevriendelijke teksten, webpagina’s en landingpagina’s, dienen tijdig, maar in ieder geval uiterlijk 14 dagen na verstrekking hiervan schriftelijk of per E-mail aan AQM advies te worden medegedeeld. Overschrijding van deze termijn kan tot meerwerk leiden (artikel 7) waarvan de kosten dienen te worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van AQM Advies.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de communicatie tussen opdrachtgever en AQM Advies uitsluitend in de Nederlandse taal.

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie wordt geacht op de dag van verzending te zijn ontvangen, tenzij door de ontvanger het tegendeel wordt bewezen. De door AQM Advies opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen Opdrachtgever en AQM Advies als bewijs behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
De ontvanger dient de elektronische communicatie te controleren op de aanwezigheid van virussen. De Opdrachtgever en AQM Advies zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie, zoals verspreiding van virussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

De verzending van elektronische communicatie geschiedt zonder encryptie.
Tenzij anders overeengekomen hanteert AQM Advies het door de Opdrachtgever bekend gemaakte e-mailadres als diens primaire correspondentieadres.

Prijzen, betaling, rente en kosten

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde prijzen exclusief B.T.W. en andere door de overheid opgelegde heffingen.

AQM Advies is gerechtigd (half)jaarlijks de overeengekomen prijzen te herzien. AQM Advies bericht de Opdrachtgever daarvan schriftelijk of per e-mail op een termijn van minstens een maand. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd binnen veertien dagen na kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de herziening in werking zou treden.

AQM Advies factureert elektronisch en per post.
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

Door het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Wanneer een betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt wordt het incasseren van het openstaande bedrag aan een daartoe bevoegde partij uit handen gegeven. Alle extra kosten die hierbij bij AQM Advies of derde(n) ontstaan komen voor rekening van de Opdrachtgever. AQM Advies is in het geval van achterstallige betaling door Opdrachtgever gemachtigd haar werkzaamheden voor Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken.

De Opdrachtgever is jegens AQM Advies de door AQM Advies gemaakte gerechtelijke kosten in alle instanties verschuldigd, behoudens voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien AQM Advies en de Opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Opdrachtgever (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

AQM Advies is steeds gerechtigd vooruitbetaling te verlangen alvorens zij gehouden is verder te presteren. Bij gebreke van (vooruit)betaling is AQM Advies gerechtigd haar werkzaamheden voor Opdrachtgever direct op te schorten.

De administratie van AQM Advies geldt tussen de Opdrachtgever en AQM Advies als bewijs van hetgeen aan AQM Advies is verschuldigd, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen tien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk door AQM advies te zijn ontvangen. De aldus ingediende bezwaren worden door AQM Advies in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Kortingen, van welke aard dan ook, zijn altijd eenmalig en gelden slechts onder stipte nakomen van de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen, ongeacht of de niet-nakoming de Opdrachtgever toerekenbaar is. In dat geval is de Opdrachtgever het gebruikelijke tarief aan AQM Advies verschuldigd. Het gebruikelijke tarief is het tarief verminderd met de verleende korting. Indien het gebruikelijke tarief afhankelijk is van de duur van de overeenkomst wordt ter bepaling van het gebruikelijke tarief altijd uitgegaan van de kortst mogelijke contractduur. De vervallen korting is onmiddellijk opeisbaar zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW noodzakelijk is. De vervallen korting is onverminderd de overige aanspraken van AQM Advies, waaronder de nakoming van (primaire) verbintenis(sen), vergoeding van rente en kosten, etc.

Wijzigingen en meerwerk

Indien AQM Advies op verzoek of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van AQM Advies. Hiervan is onder meer sprake bij een wijziging van een zoekterm, bij toevoeging van een zoekterm, en bij wijziging van de lay-out of URL. Toevoeging van een of meerdere zoektermen geldt als aanvulling van de bestaande overeenkomst, waarbij de reeds geldende contractduur ongewijzigd blijft. In andere gevallen is AQM Advies steeds gerechtigd te verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

De Opdrachtgever is bevoegd om vastgestelde zoekwoorden te wijzigen gedurende de looptijd van de overeenkomst, maar is in dat geval gehouden de eventueel gemaakte kosten die hiermee samenhangen van AQM Advies te vergoeden. Hieronder kunnen onder meer de kosten vallen voor het schrijven van zoekmachinevriendelijke teksten, de kosten van het plaatsen en/of wijzigen van de web techniek, etc. De hoogte van de kosten worden vastgesteld conform de op dat moment geldende tarieven van AQM Advies.

In het geval dat AQM Advies aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van bovenvermelde werkzaamheden of prestaties, en mocht blijken dat de opdracht door niet ter zake bevoegde Opdrachtgever is verstrekt, blijft de Opdrachtgever niettemin gehouden de aan deze werkzaamheden of prestaties verbonden vergoedingen aan AQM Advies te voldoen. AQM Advies zal in dat geval de werkzaamheden of prestaties op eerste verzoek van de Opdrachtgever staken.

De Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties bedoeld in het eerste artikellid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever en AQM Advies kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor de Opdrachtgever nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.

Voor zover voor de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, zal AQM Advies de Opdrachtgever desgevraagd informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties die bij wijze van meerwerk worden verricht.

Duur en beëindiging overeenkomst

De overeenkomst is met ingang van de datum van ondertekening van kracht gedurende de overeengekomen contractduur. De overeenkomst eindigt na ommekomst van de overeengekomen contractduur zonder dat daar een opzegging voor nodig is. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

AQM Advies is gerechtigd iedere overeenkomst zonder opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is de Opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van de beloning verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW. AQM Advies zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

AQM Advies streeft ernaar het door AQM Advies en Opdrachtgever overeengekomen resultaat te bereiken.

AQM Advies is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid van AQM Advies of een van haar hulppersonen. Indien AQM Advies of een van haar hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade, die AQM Advies bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt.

Iedere aansprakelijkheid van AQM Advies is voorts beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Bij gebreke van verzekeringsdekking is de aansprakelijkheid van AQM Advies beperkt tot € 1000,-

AQM Advies kan niet garanderen dat de website van de Opdrachtgever gedurende de periode dat AQM Advies daar werkzaamheden aan verricht, te allen tijde volledig functioneert en/ of beschikbaar is. AQM Advies streeft er naar alle storingen en beperkingen zo beperkt mogelijk te houden en deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, beperkingen en/ of verlies. De opdrachtgever dient te allen tijde over een digitale reservekopie van diens website te beschikken. (back-up)
In geen geval is AQM Advies aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, of voor andere indirecte schade.

AQM Advies is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens AQM Advies in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat de ​Opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd. In de hoedanigheid van reseller van hosting kan AQM Advies evenmin aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van storingen en/of problemen die zich in de hosting voordoen.

De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

De Opdrachtgever vrijwaart AQM Advies tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor Opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of bewusteroekeloosheid aan de zijde van AQM Advies of haar bedrijfsleiding.

Overmacht

AQM Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe als gevolg van overmacht verhinderd zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van leveranciers van AQM Advies, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door de Opdrachtgever aan AQM Advies zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken en materialen, waarvan het gebruik door de Opdrachtgever aan AQM Advies is voorgeschreven.

Indien een overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, is ieder der partijen gerecht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresenteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de overeenkomst door of namens AQM Advies ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij AQM Advies en/of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet exclusief gebruiksrecht op de werken voor de duur van de overeenkomst. De Opdrachtgever zal de werken op geen enkele wijze (doen) verveelvoudigen, daarvan kopieën (doen) vervaardigen, of in enigerlei (gewijzigde) vorm, anders dan door AQM Advies, in haar website (doen) verwerken.

Onder werken dient onder meer te worden verstaan de door AQM Advies opgestelde, aangebrachte of anderszins verstrekte zoekmachine vriendelijke teksten, webpagina’s, landingspages, weblinks en codes, adviezen, templates, software, applicaties en overige conversie en/of gebruik verbeterende aanpassingen.

De Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde werken en/of andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van AQM Advies of diens licentiegevers kunnen bevatten. De Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 13 (geheimhouding), deze werken en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

De Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan AQM Advies van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo’s, foto’s, filmmateriaal, domeinnamen, meta tags e.d. of andere materialen met het doel van gebruik of bewerking door AQM Advies.

Indien AQM Advies een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de Opdrachtgever beschikbaar gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarvoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. De Opdrachtgever zal AQM Advies vrijwaren tegen elke actie of vordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Rechten worden aan de Opdrachtgever steeds verleend en/of overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien de partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan de Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

Alle verleende gebruiksrechten vervallen bij beëindiging van de overeenkomst. De Opdrachtgever dient in dat geval alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door AQM Advies vervaardigde werken van zijn website te verwijderen. AQM Advies kan onder door haar te stellen voorwaarden toestaan dat de Opdrachtgever de gebruiksrechten na beëindiging van de overeenkomst behoudt. De Opdrachtgever dient AQM Advies in dat geval een nader overeen te komen vergoeding voor de gebruikersrechten te betalen.

Bij een contractduur van minder dan twee jaar worden de door ons gecreëerde landingspages met onze unieke teksten binnen één week na het beëindigen van het contract door opdrachtgever van de website verwijderd. Blijft opdrachtgever in gebreke? Dan wordt het meest recente contract met een jaar verlengd

Geheimhouding

Beide partijen zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 5 jaar na beëindiging, daarvan verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld, indien de informatie als zodanig is aangeduid, of anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet het recht van AQM Advies om bij (potentiele) andere opdrachtgevers de naam van de Opdrachtgever, alsmede een korte omschrijving van de werkzaamheden, te noemen als referentie. De Opdrachtgever stemt er mee in dat AQM Advies de naam en het eventuele logo van de Opdrachtgever op haar website en in andere reclame-uitingen vermeldt als referentie.

Contract overneming

De Opdrachtgever verleent AQM Advies bij voorbaat onherroepelijk toestemming om de tussen hen bestaande rechtsverhouding over te dragen in het geval van AQM Advies (een deel van) haar onderneming aan een derde overdraagt.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen AQM Advies en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

De bevoegde rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de Opdrachtgever en AQM Advies kennis te nemen. AQM Advies blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

Wijziging van de voorwaarden.

AQM Advies is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn bindend voor de Opdrachtgever vanaf 1 maand na kennisgeving van de wijzigingen aan de Opdrachtgever.